Algemene voorwaarden cursussen 2023

Algemene voorwaarden cursussen de Bibliotheek Barneveld 2023

Aanmelding
Met uw aanmelding voor een van de cursussen via de website of door een ingevuld inschrijfformulier, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden zoals hieronder beschreven. U heeft bij inschrijving tevens kennisgenomen van ons privacy reglement inzake de bescherming persoonsgegevens.

Betaling
Met uw inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. U kunt betalen via iDEAL of met een pinbetaling bij de balie van de Bibliotheek Barneveld
Gebruik van koffie en thee tijdens de cursus is voor eigen rekening.

Toelating
Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst, na aanmelding en betaling. Inschrijving is geen garantie voor plaatsing of het doorgaan van een cursus.

De Bibliotheek Barneveld behoudt zich het recht voor om (verdere) toelating tot een cursus te weigeren indien er sprake is van ongepast gedrag door de cursist. Wanneer de cursusgelden nog niet zijn voldaan op het moment dat de tweede cursusdag start, heeft de docent het recht toegang tot de cursus te ontzeggen.

Wanneer bij inschrijving een cursus volgeboekt blijkt te zijn, is het mogelijk om op een wachtlijst geplaatst te worden. Komt er een plaats vrij, dan nemen wij contact met u op.

Vervanging docenten
De Bibliotheek Barneveld kan genoodzaakt zijn een cursus of workshop door een andere docent te laten verzorgen dan in het programmaoverzicht staat vermeld. Bij uitval van een les wegens ziekte van de docent, of om een andere reden, wordt de vervallen les in de regel aan het einde van de cursus ingehaald.

Indien de docent voor langere tijd geen lessen kan verzorgen en er geen geschikte vervanging geregeld kan worden, worden de betaalde cursusgelden naar rato teruggestort op de rekening van deelnemende cursisten.

Annulering van de cursus door de Bibliotheek
Bij onvoldoende belangstelling behouden wij het recht voor om een cursus te annuleren. Indien een cursus niet doorgaat, wordt u hiervan uiterlijk één week van tevoren op de hoogte gesteld. Het cursusgeld wordt dan zo spoedig mogelijk terugbetaald. Het minimum aantal cursisten dat nodig is om een cursus door te laten gaan, is de verantwoording van de Bibliotheek Barneveld en wordt door de Bibliotheek bepaald.

Annulering van de cursus door cursisten
Annulering van de cursusdeelname door cursisten moet schriftelijk (per email of post) gemeld worden bij de Bibliotheek Barneveld. Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u gratis annuleren. Tot twee weken voor aanvang ontvangt u 50% van het cursusbedrag retour. Daarna vindt er geen restitutie plaats.

Lesmateriaal
De benodigde lesboeken en het overige lesmateriaal zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen en staan, tenzij anders vermeld, bij de desbetreffende cursus vermeld. Indien de docent lesmateriaal uitreikt, verhandelt u dit in de les met de docent.

Klachten
Bij klachten kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling. Deze vindt u onder Klantenservice op onze website: www.bibliotheekbarneveld.nl/klantenservice.

Prijzen en data onder voorbehoud
Alle gepubliceerde prijzen en data ten aanzien van cursussen zijn onder voorbehoud van foutieve vermeldingen.

Aansprakelijkheid
De Bibliotheek Barneveld stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, tijdens de door de Bibliotheek Barneveld georganiseerde cursussen.

Barneveld, mei 2023